Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται κείμενα και μελέτες, αποτελέσματα ερευνών καθώς και παραδοτέα έργων στα οποία συμμετέχει το
Κ.ΕΛ.Α.Λ.Π.