Οι δραστηριότητες του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. και εκτείνονται στις παρακάτω κατηγορίες: